Ogólne warunki gwarancji

pobierz Pobierz warunki gwarancji
w PDF

 

DEFINICJE

Gwarancja – stanowi zapewnienie przez Producenta jakości i sprawnego działania wyrobu oraz zobowiązanie do usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad wytworzenia, o ile wyrób używany jest zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w Instrukcji Obsługi.

Gwarant – producent przedmiotu gwarancji wskazanego w rejestracyjnej karcie umowy gwarancyjnej.

Klient – nabywca przedmiotu gwarancji wskazany w rejestracyjnej karcie umowy gwarancyjnej.

Przedmiot gwarancji – wyrób lub usługa wskazana w rejestracyjnej karcie umowy gwarancyjnej świadczona przez  Gwaranta lub inne podmioty współpracujące z Gwarantem na podstawie odrębnych umów gwarancyjnych.

Karta rejestracyjna – poprawnie wypełniona przez Gwaranta i Klienta karta rejestracyjna, która po odesłaniu do Gwaranta stanowi dowód zawarcia i obowiązywania umowy gwarancyjnej.

Książka gwarancyjna – uporządkowany zbiór postanowień określający obowiązki oraz prawa Gwaranta i Klienta w stosunku do zawartej umowy gwarancyjnej, stanowiący dowód wykonywanych przez Gwaranta i Klienta zobowiązań dotyczących umowy gwarancyjnej.


OGÓLNE POSTANOWIENIA GWARANCJI

 1. Gwarancji udziela się na okres 2 lat od daty wydania przedmiotu gwarancji Klientowi pod warunkiem dokonania rejestracji karty umowy gwarancyjnej oraz dokonywania okresowych przeglądów przedmiotu gwarancji w siedzibie gwaranta lub w autoryzowanych punktach wskazanych przed producenta.
 2. Udzielenie przez Gwaranta gwarancji wyklucza możliwość roszczeń z tytułu rękojmi w stosunku do przedmiotu gwarancji.
 3. Uprawnionemu z tytułu gwarancji nie przysługuje wymiana przedmiotu gwarancji na nowy wolny od wad.
 4. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności Gwaranta za wszelkie szkody będące konsekwencją utraty możliwości posługiwania się wyrobem, w szczególności w zakresie kosztów holowania, taksówek, hoteli, faksów, telefonów, innych przejazdów, korespondencji, kosztów wynajęcia samochodu, szkód poniesionych na skutek braku możliwości korzystania z wyrobu (w tym niemożność wykonywania działalności gospodarczej), kosztów wynikających ze straty czasu i innych poniesionych kosztów z tytułu roszczeń gwarancyjnych.
 5. Postanowienia niniejszej gwarancji obejmują teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Uprawnienia i obowiązki wynikające z niniejszej umowy gwarancyjnej, przechodzą na kolejnych właścicieli po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o zmianie użytkownika przedmiotu gwarancji.


WARUNKI GWARANCJI

 1. Na mocy niniejszej gwarancji, Gwarant zobowiązany jest do bezpłatnego dokonywania napraw w stosunku do przedmiotu gwarancji o ile będzie on używany zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami określonymi w Instrukcji obsługi.
 2. Przy dokonywaniu naprawy Gwarant zobowiązuje się do maksymalnego ograniczenia skutków wynikających z konieczności naprawy pozostawiając sobie w szczególnych przypadkach prawo do zachowania terminu naprawy nie przekraczającego 14 dni roboczych od daty przekazania przedmiotu gwarancji Gwarantowi. Termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku, gdy charakter wady wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
 3. Korzystający z gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu gwarancji do siedziby Gwaranta na swój koszt.
 4. Roszczenia gwarancyjne mogą być odrzucone przez Gwaranta w przypadku:

a) zaniechania lub nieterminowego przeprowadzania przeglądów przedmiotów Gwarancji,

b) dokonywania napraw, przeróbek i doposażeń przez osoby i punkty serwisowe do tego uprawnione,

c) uszkodzeń mechanicznych i nieprawidłowego działania przedmiotu gwarancji wynikającego z tych uszkodzeń i wywołanych przez nie wad,

d) uzasadnionego stwierdzenia eksploatacji przedmiotów gwarancji w warunkach znacznego przekroczenia ogólnie przyjętych norm użytkowania, (np. znacznego zanieczyszczenia solą, kwasami, innymi substancjami o właściwościach żrących, przekraczania dopuszczalnej masy ładunkowej, nie zabezpieczania przewożonych ładunków itp.),

e) w szczególności naprawom gwarancyjnym nie podlegają materiały, elementy i podzespoły noszące znamiona standardowego zużycia w stosunku do przebiegu i czasu przedmiotu użytkowania przedmiotu gwarancji,

f) uszkodzeń powstałych na skutek kradzieży, włamania, pożaru, powodzi i innych sił wyższych,

g) uszkodzeń powstałych na skutek oddziaływania zewnętrznych czynników mechanicznych, chemicznych i atmosferycznych (np. asfalt, sól, kamienie, żwir, grad itp.),

h) usunięcia z przedmiotu gwarancji danych identyfikacyjnych w postaci tabliczki znamionowej lub logo.


WYGAŚNIĘCIE GWARANCJI

W razie wątpliwości, co do wpływu sposobu wykonywania obowiązków Klienta w zakresie przestrzegania warunków technicznych wymienionych w instrukcji obsługi na ważność gwarancji poczytuje się, że gwarancja wygasa przed terminem w niej ustalonym, jeżeli Klient:

 1. zaniecha dokonywania przeglądów określonych w książce gwarancyjnej,
 2. uniemożliwi Gwarantowi wywiązania się z niniejszej umowy gwarancyjnej przez niedostarczenie wadliwego przedmiotu gwarancji w celu jego naprawy, w terminie określonym w wezwaniu,
 3. odmówi udostępnienia pojazdu w celu zbadania stanu technicznego przez Gwaranta lub Rzeczoznawcę w miejscu i terminie wskazanym w wezwaniu,
 4. zaniecha ujawnienia lub uniemożliwi usunięcia wad, usterek, czy niesprawności, które mogły spowodować pogłębienie wady, czy też doprowadzić do deprecjacji zespołów, bądź podzespołów przedmiotu gwarancji,
 5. dokona lub nie zapobiegnie ingerencji we wskazania licznika przebiegu kilometrów, powodującej uzasadnione wątpliwości, co do rzeczywistego przebiegu kilometrów pojazdu,
 6. uszkodzenie pojazdu wskutek wypadku może spowodować wygaśnięcie gwarancji w całości lub części, jeżeli według oceny Gwaranta, uszkodzenie mogło mieć wpływ na zachowanie walorów przedmiotu gwarancji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient jest zobowiązany do dochowania należytej staranności wymaganej w ramach techniki motoryzacyjnej. W szczególności klient zobowiązany jest do zaniechania korzystania z pojazdu w sytuacji zaistnienia awarii lub objawów nadmiernego (nieprawidłowego) funkcjonowania lub zużycia któregoś z elementów przedmiotu gwarancji, a następnie do niezwłocznego powiadomienia pisemnie o tym Gwaranta. Zaniechanie któregokolwiek        z obowiązków wymienionych w powyższych zdaniach, może skutkować wedle wyboru Gwaranta, wygaśnięciem Gwarancji lub uchyleniem się Gwaranta od odpowiedzialności za pogorszenie stanu rzeczy i wynikłe z tych zdarzeń szkody.
 2. Klient będzie współdziałał z Gwarantem przy wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy gwarancyjnej.
 3. Gwarant i Nabywca zgodnie postanawiają:

a) Klient w celu dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy zobowiązany jest każdorazowo postępować zgodnie z zaleceniami Gwaranta, w szczególności poddać pojazd niezbędnym badaniom na zlecenie Gwaranta, a w przypadku ujawnionych wad niezwłocznie wydać na żądanie Gwaranta pojazd w celu przeprowadzenia napraw gwarancyjnych. W przypadku, gdy w wyniku badania pojazdu okaże się, że wada pojazdu powstała na skutek działań, które nie uprawniają do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej – Gwarant może obciążyć Klienta kosztem badania pojazdu. Klient zobowiązany jest wpierw do korzystania z przysługujących mu roszczeń z niniejszej umowy, a dopiero po ich wykorzystaniu może dochodzić innych roszczeń wynikających z przepisów prawa.

b) Roszczenia z gwarancji, które mogą być dochodzone należy wnosić tylko i wyłącznie za pośrednictwem Gwaranta.

c) Na wypadek sporów, które mogą w przyszłości wyniknąć w związku z zawartą umową, sądem właściwym będzie na mocy art. 46 KPC Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta, także, gdyby to dotyczyło wypadku przewidzianego w Art. 43 par.1 KPC. Postanowienia te nie mają zastosowania wobec konsumentów w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.

d) Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Niniejsza instrukcja obsługi pozwoli Państwu w prawidłowy sposób użytkować zakupiony wyrób typu: skrzynia, izoterma, chłodnia, kontener.


ZABUDOWA TYPU SKRZYNIA

 • Wszystkie konfiguracje zabudów skrzyniowych nie spełniają wymogów szczelności.
 • Masa towarów przewożonych winna być równomiernie rozmieszczona na całej powierzchni zabudowy oraz nie przekraczać ładowności pojazdu określonej w dowodzie rejestracyjnym.
 • Towar przewożony należy zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem.
 • Opuszczanie burt winno odbywać się z zachowaniem należytej ostrożności, by nie dopuścić do ich uszkodzeń.
 • Po każdorazowym użyciu stopni lub drabinek wejściowych należy je schować  i zabezpieczyć przed niekontrolowanym wysunięciem.
 • Zabrania się jazdy samochodem bez uprzedniego całkowitego zamknięcia systemów okalających powierzchnię ładunkową.
 • Przed rozpoczęciem jazdy należy usunąć z powierzchni dachowej zabudowy ewentualnie zalegający śnieg/lód.
 • Zabrania się opierania i mocowania jakichkolwiek przewożonych towarów o stelaż zabudowy.


ZABUDOWA TYPU KONTENER / IZOTERMA / CHŁODNIA

 • Wszystkie konfiguracje zabudów kontenerowych, izotermicznych i chłodniczych spełniają wymogi szczelności.
 • Masa towarów przewożonych winna być równomiernie rozmieszczona na całej powierzchni zabudowy oraz nie przekraczać ładowności pojazdu określonej w dowodzie rejestracyjnym.
 • Towar przewożony należy zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem.
 • Po każdorazowym użyciu stopni lub drabinek wejściowych należy je schować  i zabezpieczyć przed niekontrolowanym wysunięciem.
 • Nie zabezpieczenie otwartych drzwi (za pomocą „łapaczy”) może spowodować wypadek lub trwałe uszkodzenie struktury kontenera.
 • Zabrania się jazdy samochodem z otwartymi drzwiami zabudowy.


UWAGI KOŃCOWE

 • ŚWIADECTWO PZH
 • CERTYFIKAT ISO 9001:2008

Rejestracja gwarancji na zabudowę

Nie możesz odczytać kodu? Kliknij tutaj aby odświeżyć


* - pola wymagane.